Q & A’s (NL/UK)

Q & A’s NL (English)

Hoe kan ik een zending aanmelden?

Gebruik het “SHIPMENT ORDER (NL)” formulier en na verzenden zal TRANZporter spoedig contact met u opnemen.

Hoe verloopt de facturatie?

De facturatie wordt voor het definitief inplannen van de zending gedaan door middel van een betaalverzoek. Na aflevering van de zending wordt de factuur en aflevering bevestiging per mail aan de contactpersoon verstuurd.

Om de betaling door te voeren dient de contactpersoon die de zending aan vraagt gemachtigd te zijn de betaling uit te voeren of de juiste persoon bij “Mobiel nummer voor SMS betaling” (einde van het formulier) in te vullen.

Door betaling vooraf kan een laag tarief gewaarborgd blijven. Bekijk het gehele zendingsproces “PROCES (NL/UK)“.

Welke soort zendingen zijn er mogelijk?

TRANZporter heeft een ruime keuze uit zendingen gebaseerd op de behoeften van de huidige klanten. Een overzicht van de services/tarieven en rekenvoorbeelden treft op aan onder “PRIJZEN/PRICES (NL/UK)“.

Hoe wordt de km vergoeding berekend?

De kilometervergoeding betreft de afstand van Valkenswaard – ophaaladres – afleveradres – Valkenswaard, gemeten via de kortste route op Google maps.

Hoe worden de uren berekend?

Uren besefte de gehele duur van de rit bepaald op basis van Google Maps snelste route van Valkenswaard – ophaaladres – afleveradres – Valkenswaard. Files zijn voor rekening TRANZporter.

Info: als het ophalen om 8:00 is gepland zal FRANporter de uurberekening starten op het moment dat vanuit Valkenswaard wordt vertrokken om tijdig op het afhaaladres te zijn. De uren voor 8:00 vallen dan onder “early/late/weekend”.

Info: als afleveren om 20:00 is gepland worden de uren na aflevering terug naar Valkenswaard als “early/late/weekend”. berekend.

Overzicht tarieven en rekenvoorbeelden: “PRIJZEN/PRICES (NL/UK)“.

Wat is PPCP?

“PPCP” (=Password Protected Customer Page) betreft met wachtwoord beschermde pagina’s voor klanten die regelmatig orders voor transporten plaatsen waarbij de eigen gegevens al zijn ingevuld, alleen de gegevens van de externe party, de zending en specifieke opmerkingen hoeven worden ingegeven.

Tranzporter neemt contact op met klanten waarbij een PPCP van toegevoegde waarde is.

Q & A’s English (Nederlands)

How can I register a shipment?

Use the “SHIPMENT ORDER (UK)” form and after sending TRANZporter will contact you on short notice.

How does the invoicing work?

The billing is done befoer the final planning of the shipment by means of a payment request. After delivery of the shipment, the invoice and delivery note will be sent to the contact person by e-mail.

To make the payment, the contact person requesting the shipment must be authorized to make the payment or should fill in the correct person under “Mobile number for SMS payment” (end of the form).

A low rate can be guaranteed by paying in advance. View the entire sending process “PROCES (NL/UK)“.

Which kind of shipments are possible?

TRANZporter has a wide choice of shipments based on the needs of current customers. An overview of the services / rates and calculation examples can be found below “PRIJZEN/PRICES (NL/UK)“.

How is the km allowance calculated?

The mileage allowance concerns the distance from Valkenswaard – pick-up address – delivery address – Valkenswaard, measured via the shortest route on Google maps.

How are the hours calculated?

Hours concerns the entire duration of the trip determined on the basis of Google Maps fastest route from Valkenswaard – pick up address – delivery address – Valkenswaard. Traffic jams are for the account off TRANZporter.

Info: if the pick-up is scheduled at 8:00 AM, TRANZporter will start the hourly calculation at the departure from Valkenswaard to be on time at the pick-up address. The hours before 8:00 will be calculated as “early / late / weekend”.

Info: if delivery is scheduled at 20:00, the hours after delivery until arrival in Valkenswaard calculated as “early / late / weekend”.

Overview of rates and calculation examples: “PRIJZEN/PRICES (NL/UK)“.

What does PPCP mean?

“PPCP” (=Password Protected Customer Page) refers to password protected pages for customers who regularly place orders for transports with their own data already filled in, only the details of the external party, the shipment and specific comments need to be entered .

Tranzporter contacts customers for whom PPCP has added value.